NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Magazyn Dźwig 4/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego przez osoby niepełnosprawne

UDT
W Polsce osoby niepełnosprawne ruchowo napotykają jeszcze wiele barier architektonicznych, które utrudniają im normalne funkcjonowanie. Zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi usuwanie barier architektonicznych odbywa się poprzez konstruowanie obiektów budowlanych w taki sposób, aby uwzględniały możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Możliwe jest to również poprzez zapewnienie urządzeń technicznych, które pozwalają na pełny i bezpieczny dostęp do tych obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Takimi urządzeniami technicznymi mogą być urządzenia przeznaczone do użytkowania przez osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się.

Urządzenia składają się z podstawy ładunkowej i mechanizmu podnoszenia, najczęściej o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym oraz posiadają:

 1. niecałkowicie obudowaną podstawę ładunkową,
 2. niewielką prędkość przemieszczania się podstawy ładunkowej urządzenia, nie przekraczającą 0,15 m/s,
 3. przyciski sterownicze wymagające stałego oddziaływania, których zwolnienie powoduje zatrzymanie podstawy ładunkowej,
 4. kurtyny świetlne lub bariery czułe na nacisk, zabezpieczające przed kolizją urządzenia z elementami schodów lub szybu urządzenia.


Urządzenia dla osób niepełnosprawnych

 1. Dźwigi schodowe to urządzenia montowane przy schodach, wewnątrz lub na zewnątrz budynków, poruszające się w płaszczyźnie nachylonej. Są przeznaczone do transportu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, między dwoma lub więcej poziomami. Urządzenia posiadają elementy składane, co umożliwia złożenie urządzenia na czas jego postoju. W zależności od potrzeby stosuje się różne odmiany konstrukcyjne powyższych urządzeń:
 2. Platformy pochyłe pozwalają na przemieszczanie się wzdłuż schodów osoby w pozycji stojącej lub osoby siedzącej na wózku inwalidzkim. Płaska, pozioma podstawa ładunkowa urządzenia pozwala na wjechanie na nią wózka inwalidzkiego.
 3. Podnośniki krzesełkowe to urządzenia o konstrukcji składanego fotela pozwalające na przemieszczanie się osoby w pozycji siedzącej.
 4. Platformy podnoszące pionowe to urządzenia instalowane na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków w celu obsługiwania stałych, czasem kilku, poziomów przystankowych. Charakteryzują się większym udźwigiem niż dźwigi schodowe. Wyposażone są w napęd śrubowy, łańcuchowy lub hydrauliczny. Wymiary i budowa platformy umożliwiają jazdę pasażerowi niepełnosprawnemu na wózku inwalidzkim lub bez niego, razem z asystentem czy opiekunem.
 5. Urządzenie dla osób niepełnosprawnych powinno odpowiadać potrzebom użytkownika. Wybór właściwego rodzaju urządzenia najlepiej rozważyć na etapie projektu budynku, biorąc pod uwagę:


Czynniki związane z urządzeniem:

 1. stopień niepełnosprawności użytkowników, w tym pozycję, w jakiej mają być przemieszczani (osoba w pozycji siedzącej, stojącej czy na wózku inwalidzkim),
 2. dobór udźwigu nominalnego urządzenia do przewidywanego zastosowania,
 3. dobór odpowiedniego wyposażenia urządzenia (w tym zakresu operacji przy obsłudze urządzenia wykonywanych ręcznie lub automatycznie),
 4. dobór rodzaju i liczby przycisków sterowniczych dostosowanych do użytkowników z uwzględnieniem stopnia ich niepełnosprawności,
 5. konieczność stosowania zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem.


Czynniki związane z lokalizacją i miejscem montażu urządzenia:

 1. upewnienie się, że instalacja urządzenia nie zakłóci funkcjonowania wewnątrz i wokół budynku,
 2. sprawdzenie, że konstrukcja wsporcza przeniesie obciążenia wynikające z pracy urządzenia,
 3. zapewnienie odpowiedniej przestrzeni wokół urządzenia umożliwiającej manewrowanie wózkiem inwalidzkim,
 4. zabezpieczenie urządzenia przed skutkami działania czynników zewnętrznych, takich jak opady atmosferyczne czy wysoka lub niska temperatura otoczenia,
 5. częstość wykorzystywania urządzenia,
 6. zapewnienie właściwego zasilania elektrycznego,
 7. zapewnienie właściwego natężenia oświetlenia na przystankach.


Wykonanie i bezpieczeństwo użytkowania

 1. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych (nawet te wykonane na własny użytek) są maszynami podlegającymi dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Producenci tych maszyn zobowiązani są do zapewnienia zgodności urządzeń z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w tej dyrektywie i oznaczenia urządzeń CE.
 2. W celu zapewnienia tej zgodności producenci urządzeń dla osób niepełnosprawnych na etapie konstruowania maszyny często korzystają z norm zharmonizowanych dających domniemanie zgodności z dyrektywą, którymi są:
 3. PN-EN 81-40 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów – Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się.
 4. PN-EN 81-41 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów – Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się.
foto:
kliknij aby powiększyć
admin | dodano 2017-12-04
TAGI: Magazyn Dźwig | UDT | osoby niepełnosprawne