NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Magazyn Dźwig 2/2019
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Instalacja systemu monitoringu w dźwigach

UDT
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń w kabinie dźwigu (nie przewidzianych w instrukcji eksploatacji instalatora/producenta dźwigu) wymaga zgody UDT.

Poniżej zamieszczono wytyczne dotyczące montażu systemu monitoringu przy pomocy kamer, mającego zastosowanie do dźwigów objętych dozorem technicznym, będących w fazie eksploatacji. Wytyczne uwzględniają przypadek, w którym monitoring wykonany jest w postaci kamery w kabinie dźwigu lub kamer rozmieszczonych w różnych punktach instalacji dźwigowej, przesyłających obraz z określonych stref dźwigu (kabina, maszynownia, podesty przystankowe itp.) do urządzeń rejestrujących lub monitorów. W przypadku takiego rozwiązania, żadne sygnały z układu monitoringu nie są przekazywane do układu sterowania dźwigu, zatem działanie monitoringu nie ma wpływu na zachowanie się dźwigu. Instalacja monitoringu działa niezależnie od układu sterowania dźwigu. Jedynym punktem wspólnym obu instalacji jest miejsce podłączenia zasilania monitoringu. Punkt ten znajduje się w obrębie instalacji dźwigowej, najczęściej jest zlokalizowany na dachu kabiny dźwigu. Zastosowanie takiego rozwiązania nie zmienia konstrukcji ani parametrów technicznych dźwigu, zatem wyposażenie dźwigu w monitoring tego typu nie uznaje się za modernizację.

Eksploatujący składając wniosek do oddziału UDT o akceptację rozwiązań technicznych załącza dokumentację techniczną.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

1. Rysunek (szkic) określający sposób i miejsce montażu elementów systemu monitoringu (określenie dopuszczalnych wymiarów, oraz ich usytuowanie w kabinie (na dachu kabiny), w maszynowni, w szybie dźwigu),

2. Schemat elektryczny określający:
sposób i miejsce podłączenia zasilania,
sposób przesyłania sygnału pomiędzy elementami montowanego systemu bezprzewodowo/przewodowo, rodzaj zastosowanych przewodów i sposób ich prowadzenia (w przypadku wykorzystania przewodów zwisowych dźwigu określenie wykorzystanych żył).

Uwaga: gniazdo 230 V znajdujące się na dachu kabiny nie może być wykorzystane jako źródło zasilania montowanych instalacji. Gniazdo przeznaczone jest do prac konserwacyjnych i nie dopuszcza się jego użytkowania do celów innych niż zostało to określone w instrukcji eksploatacji dźwigu.

3. Instrukcje:
montażu oraz konserwacji zamontowanych podzespołów, uwzględniające wszystkie występujące zagrożenia (mechaniczne, elektryczne, itp.). W przypadku gdy masy elementów instalacji mogą mieć wpływ na poprawną pracę dźwigu, należy dołączyć odpowiednie obliczenia;
eksploatacji, opisującą sposób działania systemu;
dotyczące zastosowanych podzespołów (kamery, zasilacze, itp.) wraz z odpowiednimi deklaracjami zgodności WE z mającymi zastosowanie odpowiednimi dyrektywami tj.: „kompatybilność elektromagnetyczna” (EMC), „urządzenia radiowe” (R&TTE), „niskie napięcia” (LVD).

4. Dokumentacja uzupełniająca (dostarczona po zakończeniu procesu montażu):
protokół prawidłowości wykonania montażu wystawiony przez firmę montującą,
protokół pomiarów rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej.
Wymieniona powyżej dokumentacja techniczna będzie podlegała sprawdzeniu, a pozytywny wynik jej weryfikacji będzie warunkiem wydania akceptacji przez UDT.

Materiały i podzespoły
Podczas doboru podzespołów należy stosować elementy zapewniające odpowiednią niezawodność, przeznaczone do zastosowań przemysłowych oraz pracy ciągłej. Zastosowane zasilacze powinny posiadać odpowiedni zapas mocy, zapobiegający nadmiernemu nagrzewaniu się.

Montaż i instalacja

Należy tak rozmieścić montowane elementy aby nie ograniczać swobody użytkowania i nie utrudniać czynności konserwacyjnych. Wszelkie prace związane z montażem, instalacją i uruchomieniem systemu monitoringu powinny być wykonane w porozumieniu z osobą kompetentną w zakresie znajomości budowy dźwigu (przedstawiciel instalatora/producenta dźwigu, konserwator dźwigu).

Badanie UDT

Po zakończeniu montażu systemu monitoringu, dźwig należy pisemnie zgłosić do badania doraźnego eksploatacyjnego we właściwym terytorialnie oddziale UDT, załączając 2 egzemplarze dokumentacji technicznej wraz z dokumentacją uzupełniającą.

www.udt.gov.pl
admin | dodano 2019-01-04
TAGI: Magazyn Dźwig | UDT | monitoring w windach