NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Gospodarka Odpadami 1/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Projekt INTHERWASTE

Michał Gelata / UMK
Projekt INTHERWASTE Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities (Międzyregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa) jest realizowany w ramach Programu INTERREG EUROPE.

Cel projektu
Celem projektu INTHERWASTE jest stworzenie sieci europejskich miast światowego dziedzictwa w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat gospodarowania odpadami komunalnymi oraz rozwiązań zastosowanych w zabytkowych miastach.  Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami jest międzyregionalnym procesem uczenia się. Jest to głównym katalizatorem generowania oczekiwania zmiany polityki w regionach uczestniczących w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Typowymi działaniami wspieranymi w ramach programów współpracy międzyregionalnej są seminaria, warsztaty, wizyty w terenie, wymiany pracowników oraz wzajemne oceny. Gmina Miejska Kraków jest jednym z 6 partnerów z Europy, pozostali to Tallinn, Porto, Ibiza, Kordoba oraz partner techniczny – Związek Miast i Regionów na rzecz Recyklingu i Zrównoważonego Wykorzystywania Zasobów Naturalnych (ACR+) z Brukseli. W projekt zaangażowani są również interesariusze z danych regionów. W Krakowie są to Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnika Krakowska.


Projekt realizowany jest w II fazach:
Faza I:

1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2019 r., polega na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk na temat funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku i czystości, rozpowszechniania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także wdrażania edukacji ekologicznej wśród mieszkańców. Przeprowadzane są warsztaty, seminaria, wzajemne oceny, wizyty studyjne, wymiany pracowników, opracowywanie planów działań/wdrażanie dobrych praktyk. Dotychczas odbyły się spotkania partnerów projektu w Kordobie, Brukseli i Tallinnie oraz I seminarium tematyczne w Porto „Deponowanie odpadów komunalnych w historycznym centrum miasta”.


Faza II:
1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2021 r., polegać będzie na monitorowaniu wdrażania planów działań oraz w uzasadnionych przypadkach realizacji akcji pilotażowych. Efektem realizowanego projektu INTHERWASTE będzie ulepszenie obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez zaadoptowanie od miast partnerskich „dobrych praktyk” w oparciu o zdobyte podczas wyjazdów zagranicznych doświadczenie.


Spotkanie w Krakowie
W dniach 7-8 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyło się II seminarium tematyczne projektu „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w historycznym centrum miasta”.


Dzień pierwszy

W pierwszym dniu seminarium odbyły się dwie wizyty studyjne. Podczas pierwszej wizji lokalnej przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. zaprezentowali podstawowe zasady dotyczące funkcjonującego na terenie Gminy Miejskiej Kraków Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Partnerzy mieli okazję zobaczyć funkcjonowanie Zakładu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również PSZOK-u – „LAMUSOWNI”, do którego mieszkańcy Gminy mogą oddać selektywnie zebrane odpady komunalne. Druga wizyta studyjna miała miejsce w Centrum Ekologicznym Barycz, gdzie uczestnicy spotkania zwiedzili nowoczesną instalację do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, kontenerową kompostownię odpadów zielonych, sortownię odpadów selektywnie zbieranych, instalację do ujmowania i przetwarzania biogazu oraz składowisko odpadów komunalnych. Dzień zakończyło zwiedzanie zabytkowego centrum Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarki odpadami.


Dzień drugi
Drugiego dnia seminarium partnerzy projektu spotkali się w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa w celu przedstawienia dobrych praktyk dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ich miastach. Seminarium otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury – Pan Tadeusz Trzmiel. Przedstawiciele Gminy Miejskiej Kraków zaprezentowali istniejący na jej terenie system punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. „gniazd” oraz realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. usługi odbioru odpadów zielonych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz tekstyliów. Gość specjalny seminarium przedstawił funkcjonujący w Bergen innowacyjny system automatycznej zbiórki odpadów komunalnych, polegający na transporcie odpadów podziemnym systemem rur z wykorzystaniem sprężonego powietrza, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.


www.interregeurope.eu

foto:
kliknij aby powiększyć
admin | dodano 2017-08-09
TAGI: Gospodarka Odpadami | Projekt INTHERWASTE