NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Gospodarka Odpadami 3/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
KOMART – od składowania do przetwarzania odpadów

fot.TOMRA (4)
Przejście od składowania odpadów do ich przetwarzania jest nieuniknione, nie tylko ze względu na funkcjonalność tego typu inwestycji, ale także w świetle obowiązujących unijnych norm, które wskazują polskim przedsiębiorcom nowy kierunek rozwoju i stan, do którego mają dążyć.

Przedsiębiorstwo Komart początkowo składowało odpady komunalne na wysypisku bez prowadzenia segregacji czy też innej formy odzysku. Jednak taki stan blokował firmie możliwości dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności w branży. Ratunkiem w tej sytuacji mogło być jedynie wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania dotyczącego przetwarzania odpadów.

Firma

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOMART funkcjonuje na terenie Knurowa już od 1991 r. W początkowych latach swojej działalności firma oferowała usługi inżynieryjne, remontowo-budowlane, produkcję pawilonów handlowych, obsługę cmentarzy, odbiór odpadów oraz ich składowanie, a także pielęgnację zieleni na obszarze miasta. Przygoda KOMARTU z gospodarką odpadami rozpoczęła się 3 lata później od wygrania przetargu na budowę i eksploatację składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w Knurowie, zaś kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa było przejście od składowania surowców do ich przetwarzania – mówi Janusz Różański – wiceprezes zarządu.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych


W 2009 r. firma KOMART oddała do użytku Zakład Sortowania Odpadów wyposażony w nowoczesną linię sortowniczą, a wkrótce potem stworzyła instalację do mechaniczno –biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, która w 2012 r. uzyskała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla województwa śląskiego (jako jedyny tego rodzaju obiekt w Regionie III woj. śląskiego). Kolejną inwestycją był ukończony rok później, w pełni zautomatyzowany Zakład Kompostownia Odpadów Biodegradowalnych, zaś w 2016 r. firma pozyskała dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na modernizację i rozbudowę Zakładu Sortownia, gdzie linia sortownicza została wyposażona… w separatory optyczne AUTOSORT firmy TOMRA Sorting, umożliwiając tym samym zwiększenie odzysku surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu. Plany dynamicznego rozwoju firmy, a także konieczność dostosowywania się do restrykcyjnego prawa, zaważyły o wybudowaniu linii do
segregowania odpadów. Był to zdecydowanie najbardziej znaczący dla rozwoju firmy, a zarazem bardzo proekologiczny krok w działalności P.P.H.U. Komart. W hali o powierzchni 4000 m² została zainstalowana zmodernizowana istniejąca instalacja i doposażona m.in. w 5 separatorów optycznych, separator balistyczny oraz kabiny doczyszczania automatycznie wydzielonych frakcji materiałowych. Dzięki temu powstała nowoczesna instalacja dostosowana do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki. Dzięki takiemu rozwiązaniu odpady zostały poddane kilkuetapowej obróbce. Dziennie przerabia się tutaj 300 ton, co stanowi zaledwie 70% tego, do czego zdolna jest nowa sortownia, która pozwala na odzyskiwanie tworzyw sztucznych, papieru i makulatury, szkła oraz metali – dodaje Janusz Różański.

Projekt Komart został dofinansowany z programu Innowacje w zakresie zielonych technologii-mówi Ewa Kwast, Senior Adviser w Innovation Norway – Jego operatorem jest Innovation Norway.
Udzieliliśmy dotacji na poziomie 500 000 EUR, czyli w przybliżeniu około 30-40 % całego projektu. Łącznie na terenie Polski dofinansowaliśmy 28 różnych przedsięwzięć na poziomie nieco poniżej 50%. Program w tej chwili jest już zakończony, jeszcze z funduszu bilateralnego pozostała nam pula 50 mln EUR, którą tego lata wykorzystaliśmy na dofinansowanie podróży dla podmiotów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Ustaliliśmy granty podróżne w formie ryczałtu, 1200 EUR na firmę, która była gotowa pojechać do Norwegii i nawiązać kontakt z partnerem, z którym w przyszłości mogłaby zrealizować jakiś projekt mieszczący się w ramach innowacji w sferze zielonych technologii. Była też możliwość zaproszenia partnera norweskiego do Polski.

Program Innowacje w zakresie zielonych technologii dotyczył okresu finansowania 2009-2014. Na decyzje co do programu w nowym okresie finansowania 2014- 2021 nadal oczekujemy. Jest podpisane memorandum of understanding, czyli umowa pomiędzy krajami-darczyńcami oraz Polską. Aktualnie trwają negocjacje, zobaczymy, jaki będzie ich efekt. Wówczas poznamy obszary priorytetowe, wysokość środków na nie przeznaczonych, a także dowiemy się, jakie będą programy operacyjne i kto będzie ich operatorem.

O Sortowni

Obiekt przeznaczony jest do sortowania odpadów komunalnych oraz z selektywnej zbiórki. Pierwszym elementem ciągu technologicznego jest rozrywarka do worków. Następnie strumień odpadów trafia do kabiny wstępnego sortowania, gdzie wydzielane jest szkło oraz odpady gabarytowe. Dalej odpady kierowane są do sita bębnowego.

Sito bębnowe umożliwia:
– wydzielenie frakcji 0-80 mm na całej długości sita,
– skierowane frakcji 0-80 mm w obszar działania separatora metali żelaznych, a następnie do stacji załadunku kontenerów i do kompostowni,
– frakcja 80-300 mm z sita bębnowego skierowana zostaje w pole działania separatora optycznego AUTOSORT tworzyw sztucznych. Separator optyczny wydziela pozytywnie tworzywa sztuczne (m.in. PE, PP, PET, PS, Tetra).
Frakcja pozostała po wydzieleniu tworzyw sztucznych trafia na kolejny separator optyczny AUTOSORT, gdzie wydzielany jest papier.

Balast

Pozostała po wydzieleniu tworzyw sztucznych i papieru frakcja jest kierowana w obszar działania separatora metali żelaznych, potem separatora metali nieżelaznych, a następnie do automatycznej stacji załadunku balastu.

Tworzywa sztuczne

Frakcja tworzyw sztucznych wydzielona poprzez pierwszy separator optyczny z frakcji średniej 80-300 mm pozbawionej odpadów tarasujących trafia na separator balistyczny listwowy, który dzieli frakcję tworzyw sztucznych na ciężkie- twarde-toczące się i lekkie- miękkie- płaskie. Dodatkowo separator balistyczny odsiewa frakcję drobną. Frakcja lekka wydzielona poprzez separator balistyczny trafia do separatora optycznego AUTOSORT folii umożliwiającego w sposób pozytywny automatyczne wydzielenie folii PE. Frakcja przestrzenna, tzw. 3D (ciężka- twarda-tocząca się) wydzielona poprzez separator balistyczny trafia do układu dwóch separatorów optycznych AUTOSORT, które zapewniają wydzielenie 6 frakcji materiałowych takich jak:

– PET transparentny,
– PET niebieski,
– PET zielony,
– PE,
– PP,
– TETRA

Wszystkie wydzielone frakcje surowców są skierowane poprzez układ przenośników na przenośniki sortownicze zlokalizowane w kabinie sortowniczej, gdzie dwie spośród wyżej wymienionych frakcji są wybierane manualnie, a pozostałe doczyszczane i ostatecznie trafiają do niezależnych boksów zlokalizowanych pod kabiną sortowniczą. Frakcja >300 mm z sita jest kierowana do kabiny sortowniczej i po procesie sortowania trafia do istniejącej stacji załadunku balastu.

RDF

Wydzielone negatywnie przez separator optyczny folii zanieczyszczenia w sposób automatyczny kierowane są poprzez układ przenośników do prasokontenera lub do przenośnika bunkrowego. Podobnie skierowane są pozostałości z frakcji 3D tworzyw.

Prasa belująca

Całość odzyskanych tworzyw trafia na prasę belującą i końcowo do odbiorców surowców wtórnych.

TOMRA Sorting jako Partner w projektach Green Innovation Industry

Zapewnienie możliwie najwyższej jakości produktów wymaga zastosowania zaawansowanych technologii i tym samym wysokich nakładów inwestycyjnych, co na rozwijającym się rynku stanowi często duże ograniczenie.

Dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu Green Industry Innovation szanse rozwoju miały również małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowaniem materiałów do recyklingu lub samym recyklingiem, w segmentach słabo do tej pory rozwiniętych w Polsce. Przykładem jest recykling PP/PE czy PET, jak również odzysk metali z odpadów po strzępieniu wraków samochodowych. Nasze uczestnictwo i wsparcie know-how takich projektów było dla nas wyzwaniem i interesującym doświadczeniem. Dzięki tym projektom zaawansowana technologia sortowania wspomagana czujnikami znalazła po raz pierwszy zastosowanie w naszym kraju w kilku nowych obszarach, przyczyniając się do poprawy jakości funkcjonujących procesów i produktów oraz zapewniając wydzielanie z odpadów cennych materiałów, które w innym przypadku trafiłyby na składowiska. Jesteśmy dumni, że mogliśmy również stanowić wsparcie oraz współpracować z firmą KOMART, kolejnym prywatnym przedsiębiorstwem, które podjęło decyzję o przygotowaniu się do wyzwań związanych z koniecznością podnoszenia poziomów recyklingu.

Należy mieć nadzieję, że rozwiązania planowane do wdrożenia w Polsce w niedalekiej przyszłości i związane z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producentów, będą stanowiły wsparcie właśnie dla takich działań - mówi Mariusz Rajaca z firmy Tomra Sorting.

www.tomra.pl

foto:
kliknij aby powiększyć
admin | dodano 2017-12-08
TAGI: magazyn Gospodarka Odpadami | odpady | gospodarowanie odpadami | przetwarzanie odpadów | KOMART | Innowacje w zakresie zielonych technologii | Innovation Norway | Tomra Sorting | Green Industry Innovation