Parking Guru to system do kontroli parkingu połączony z systemem wsparcia egzekucji. Jednak poza systemem, to przede wszystkim lata doświadczeń i indywidualne podejście do klientów i partnerów biznesowych.

O firmie

Parking Guru Sp. z o. o. jest cz ęścią nor- weskiej grupy Parking Guru A/S obecnej na rynku parkingowym od 2008 roku. Firma realizuje w Polsce projekty z za- kresu dostarczania systemu do obs ługi Stref Parkingowych od 2016 roku. Jed- nocześnie firma coraz aktywniej zazna- cza swoj ą obecność na kolejnych ryn- kach zagranicznych.

System

Zalety stosowania naszego systemu kontroli to przede wszystkim wygoda i zwi ększone możliwości zarówno dla kierowców, jak i funkcjonowania ca łej strefy płatnego parkowania. – mówi Michał Herman – odpowiedzialny za roz- wój Parking Guru w Polsce. Weryfikacja opłaconego postoju (lub potwierdzenia braku wniesionej op łaty) następuje natychmiastowo, niezale żnie czy na danym parkingu zastosowanie ma jedna czy np. dziesi ęć różnych me- tod p łatności za postój. S ą lokalizacje, w których mo że to by ć jedynie bilet z parkometru, ale są i takie gdzie dostęp- ne są jeszcze płatności mobilne (np. do- stępne jednocześnie od 5 operatorów), abonamenty parkingowe, czy te ż nasze autorskie systemy walidacji – uzupe łnia Michał Herman. Dzięki takim możliwościom, kierowcy mogą dokonać opłat za postój za po- mocą wielu dogodnych dla siebie metod, a tak że o ile regulamin parkingu nie sta- nowi inaczej, nie muszą wykładać na podszybiu winiet abonamentowych czy np. wraca ć z wykupionym biletem do auta. Wszystkie zarejestrowane zawia- domienia wysyłane s ą w czasie rzeczy- wistym do panelu administracyj nego, rozbudowanego m.in. o System wspar- cia egzekucji. Ten ma za zadanie auto- matyzować procesy pracowników biuro- wych, zapewniając większą efektywność osób odpowiedzialnych za funkcjonowa- nie stref parkingowych. Guru App - intuicyjna aplikacja wraz z pełnym przeglądem wykonywanych czynności. Wszystko czego potrzeba, aby korzy- stać z aplikacji to terminal lub smart- fon i drukarka mobilna, które zapew- niamy.

Miejsca parkingowe

Podczas wystawiania zawiadomie ń o opłatach dodatowych, Kontroler w bły- skawiczny sposób uzupełnia niezb ędną dokumentację, a nast ępnie aplikacja przesyła zebrane podczas czynno ści dane bezpośrednio do "chmury". Prze- sył danych odbywa się automatycznie, w czasie rzeczywistym. Jednocze śnie, aktywowany jest dostęp do szczegó łów informacji dotyczących zdarzenia, m. in. takich jak dokumentacja fotogra ficzna, mapy czy oznakowanie parkingu. Dodatkowo na czas niesprzyjaj ącej aury firma oferuje produkt nietypowy, odbie- gający od powszechnych standardów papier termiczny w wielu wariantach, ze specjalnego tworzywa, idealny do nie- sprzyjających warunków pogodowych. Parking Guru swoje usługi dostarcza dla: • Stref Płatnego Parkowania Gdzie system administracyjny auto- matyczne generuje wnioski do bazy CEPIK. oraz automatyzuje tworzenie wszelkich wymaganych okumentów egzekucyjnych.

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Akceptuję